Suleymanovski, Shamak

Name Change Suleymanovski, Shamak
Birth Name Suleymani, Shamak
Gender male

Narrative

Highest known Patriarch in the Suleymanovski family line...

Families

Family of Suleymanovski, Shamak

  Children
Name Birth Date Death Date
Suleymanovski, Mersim

Pedigree

    1. Suleymanovski, Shamak
        1. Suleymanovski, Mersim