Shamakovski, Erdzan

Birth Name Shamakovski, Erdzan
Gender male

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Shamakovski, Sebajdin
Mother Samakovski, Fatime
    Brother     Shamakovski, Zenel
         Shamakovski, Erdzan