Shamakovski, Gulshen

Birth Name Shamakovski, Gulshen
Gender female

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Shamakovski, Nevzat
Mother Shamakovski, Shermin
    Sister     Jusufi, Gylten
    Sister     Shamakovski, Hulija
         Shamakovski, Gulshen