Shamakovski, Nevzat

Birth Name Shamakovski, Nevzat
Gender male

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Shamakovski, Zenel
Mother Shamakovski, Firdes
         Shamakovski, Nevzat
    Brother     Shamakovski, Sebajdin