Shamakovski, Sebajdin

Birth Name Shamakovski, Sebajdin
Gender male

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Shamakovski, Zenel
Mother Shamakovski, Firdes
    Brother     Shamakovski, Nevzat
         Shamakovski, Sebajdin

Families

    Family of Shamakovski, Sebajdin and Samakovski, Fatime
Married Wife Samakovski, Fatime
  Children
 1. Shamakovski, Zenel
 2. Shamakovski, Erdzan

Pedigree

 1. Shamakovski, Zenel
  1. Shamakovski, Firdes
   1. Shamakovski, Nevzat
   2. Shamakovski, Sebajdin
    1. Samakovski, Fatime
     1. Shamakovski, Zenel
     2. Shamakovski, Erdzan

Ancestors