Samakovski, Mazlim

Name Change Samakovski, Mazlim
Birth Name Suleymanovski, Mazlim
Gender male

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Suleymanovski, Mersim
Mother Suleymanovski, Umugulsum
         Samakovski, Mazlim
    Brother     Samakovski, Selman
    Brother     Samakovski, Ali
    Sister     Samakovski, Zura
    Sister     Samakovski, Mirem
    Sister     Samakovski, Gulsum
    Brother     Samakovski, Suleyman